Classical Tamil mp3 songs
(Shaiva Audio Gallery)

aum namaH shivAya

Welcome to the Spiritual Audio Gallery from the Shaivam Home Page (www.shaivam.org).

thirumuRaip paNNichai

paN rAga Samples
n^attapAdai n^Attai MP3 (324K)
kolli n^avarOs MP3 (380K)
in^dhaLam n^Adhan^AmakriyA MP3 (301K)
kurinychi arikAmbhOdhi MP3 (311K)
chen^thuruththi madhyamAvadhi MP3 (364K)
yAzmUri atAnA MP3 (730K)
thiruk kuRun^thokai mAyA mALava gauLai MP3 (341K)
thirun^Erichai n^avarOs MP3 (393K)
thiruviruththam bhairavi, shaN^karAbharaNam MP3 (161K)
thiruth thANdakam ari kAmbhOdhi MP3 (283K)
chIkAmaram n^Adhan^Amak kriyA MP3 (380K)
n^atta rAkam pan^dhuvarALi MP3 (187K)
thakkarAkam kAmbOdhi MP3 (266K)
pazan^thakkarAkam sudhdha sAvEri MP3 (603K)
pazam panychuram shaN^karAparaNam MP3 (252K)
thakkEsi kAmbhOdhi MP3 (331K)
chevvazi yadhukula kAmbhOdhi MP3 (448K)
piyan^dhaik kAn^dhAram n^avarOs MP3 (441K)
kAn^dhAram n^avarOs MP3 (423K)
kAn^dhAra panychamam kEdhAra gauLai MP3 (200K)
kollik kauvAnam n^avarOs MP3 (426K)
kausikam bhairavi MP3 (278K)
panychamam Akiri MP3 (327K)
sAdhAri pan^dhuvarALi MP3 (478K)
puRan^Irmai bhUpALam MP3 (233K)
an^dhALik kuRinychi sAmA MP3 (277K)
mEkarAkak kuRinychi n^IlAmpari MP3 (380K)
viyAzak kuRinychi saurAshtram MP3 (308K)
Mohanam MP3 (320K)

For comments contact gallery@shaivam.org.

Back to the Shaivism Audio Gallery Back to the Shaivism Gallaries

This Page is associated with Shaivam Home Page