Books on Hinduism Shaivism

Some of the interesting books are given here. In fact there are a lot of good books on shaiva sidhdhantha and shaivism in many languages. So this is not an exclusive list. More will be added soon.

Title Author Publishers

Books in English

Srimad Appayya Deekshitendra Grantavali
Vol 1. Nyayarakshamani
Vol 2. Sastra Siddhanta Lesa Sangha
Vol 3. Stotras (Durgachandrakalastuti, Ratnatrayapariksha, Brahmatarakastava, Pancharatnastuti, Atmaarpanastuti, Varadarajastava)
Vol 4. Anandalahari And Other works (Shivamahimakalikastuti, Sivakarnarutam, Sri Ramayana Tatparya Sara Sangraha, Bharata Sara Sangraha Stotra)
Vol 5. Kuvalayananda, Chitramimamsa And Vrittivartikam
Vol 6. Chaturmata Sara Sangraha
Works of Appayya Deekshithar Srimad Appayya Deekshitendra Grantavali Prakasana Samiti, Dr. S. Raghavan, Hony. Secretary, SADGP Samithi, 9-32/1, Ravindra Nagar Colony, Hyderabad 500007, Tel: 27173445, E Mail: ragamang@tatanova.com
Biography of Srimad Appayya Dikshithar Dr. N Ramesan I A S Srimad Appayya Deekshitendra Grantavali Prakasana Samiti, Dr. S. Raghavan, Hony. Secretary, SADGP Samithi, 9-32/1, Ravindra Nagar Colony, Hyderabad 500007, Tel: 27173445, E Mail: ragamang@tatanova.com

Agama (tantra) shatras

Makutagama (kriya, carya padas) Translation and Notes by Dr. Rama Ghose shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
chandaNYAnAgama (kriya, carya padas) Translation and Notes by Dr. Rama Ghose shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
pArameshvarAgama Translation and Notes by Dr. Rama Ghose shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546

Kashmiri Shaivam

Siva Sutras Jaideva Singh Motilal Banarasidas Publishers Private Ltd., 41, U A Bungalow road, Jawahar nagar, Delhi 110 007
Vijnanabhairava Jaideva Singh Motilal Banarasidas Publishers Private Ltd., 41, U A Bungalow road, Jawahar nagar, Delhi 110 007
Pratyabhijnahrdayam Jaideva Singh Motilal Banarasidas Publishers Private Ltd., 41, U A Bungalow road, Jawahar nagar, Delhi 110 007

Shaiva Sidhdhantham

Tiruvachakam - The Hindu Testament of Love Ratna Navaratnam Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (Year 1975)
A New Approach to Tiruvachakam Ratna Navaratnam Annamalai University (Year 1951)
Siddhanta Saivam in Essence and Manifestation Ratna Navaratnam Annamalai University (Year 1979)
The Vision of Siva in Periyapuranam Ratna Navaratnam Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (Year 1987)
Siva Yogamirtam - Ambrosial Siva Yoga Ratna Navaratnam Starline Printers, Colombo 14 (Year 1988)
Luminous Eye Ratna Navaratnam International Society for the Investigation of Ancient Civilizations, Chennai (Year 1989)
Natchintanai - The Treasury of Luminous Love Ratna Navaratnam Venus Printers, Chennai (Year 1991)

vIra shaivam

Thus Spake Basava A Suderaraj Theodore, Devendra Kumar Hakari Basava Samiti, Bangalore 560 009

Books in French (Franšais)

Agama / Tantra

matanga parameshvara Agama (kriya, yoga, carya pada) avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
rauravottara Agama avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
Sardha trishati kalottara Agama avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
matanga parameshvara Agama(vidya pada) avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
ajita Agama (3 vol.) avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
raurava Agama (3 vol.) avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
mrgendra Agama avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
shaivagama paribhASha manjari avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
somashambu paddati (4 vol.) avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
Bhatta Ramakantha's commentary on Kiranavritti avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India
sivayogaratna avec illustrationes et notes franšais Institut Franšais D'Indologie, Pondichery, India

Books in Hindi

Agama shatras/tantra

nigamAgama sanskrti Pt. Vrajavallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
sUksmAgama (kriya pada) Ed by Pt. Vrajavallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
candrajnAnAgama (kriya, carya pada) Ed by Pt. Vrajavallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
makuTagama Ed by Pt. Vrajavallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
kAraNAgama (kriya pada) Ed by Prof. Rama chandra Pandey shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
nigamAgamIyasanskrtidarsanam Pt. Vrajavallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
pArameshvarAgama Ed by Pt. Vrajavallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
devikAlottarAgama Ed by Pt. Vrajavallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
tantrAgamIya JnAnakosa Ed by Dr. Chandrashekhar Shivacharya Mahaswami et al. shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546

vedas/ upanishads etc

brahmasUtra srIkaNTha bhAsyam Ed by Pt. Vrajavallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
IsAvAsyopanisad Ed by Pt. Jagannath Shastri Tailanga shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
kenopanisad Ed by Pt. Jagannath Shastri Tailanga shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
siddhAntasikhopanisad Ed by Pt. Jagannath Shastri Tailanga shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
brahmasUrta sAnkarivrtti Ed by Dr. Kedarnath Tripathi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
Rgvedasya prathama maNDalasya sAyana venkaTa mAdhava bhAsyAyostulanatmakam adhyayanam Dr. Pramodini Panda shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546

Philosophy

lingadhAraNacandrika Nandikeshvara Shivacharya shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
vIrasaiva asTAvaraNa vijnAna Dr. Chandrashekhar Shivacharya Mahaswami shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
siddhAntasikhAmaNisamIksa Dr. Chandrashekhar Shivacharya Mahaswami shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
siddhAntaprakAsikA Ed by Pt. Vajravallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
saktivisisTAdvaita tattvatraya vimarsa Dr. Chandrashekhar Shivacharya Mahaswami shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
anubhava sUtram Ed by Pt. Gajanan Shastri Musalagaonkar shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
siddhAntasArAvali Ed by Pt. Vajravallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
sri gurugita Ed by Pt. Vajravallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
sivAdvaita darpana Shivanubhava Shivacharya shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
siddhAntasikhAmaNi mImAmsa Ed by Pt. Vajravallabha Dwivedi shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546
Sanskrit mein vIrasaiva sAhitya Shanmukhayya Akkurmath shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546

Books in Marathi

siddhAntasikhAmaNi Ed by Dr. Chandrashekhar Shivacharya Mahaswami shaiva bhArati shodha pratiShThAnam, D35/77, Jangamawaimath, Varanasi - 221 001, India, Ph +91 542 450546

Books in thamiz

Puranam series
Shiva maha purANam, ska.ndha purANam, viShNu purANam
The translation of the purANas in thamiz
Publishers: Prema Prasuram, 35, Arcot Road, Chennai, Tamil Nadu, India 600 024.
Saivat thirukkoyiR kiriyai neRi
Ritual traditions of Shaiva temples
Publishers: Sri Muthuvinayakar Kovil trust, 221, Sea Street, Colombo - 11, Srilanka.
thirunIRRin dheyvanalam (1986)
Author : thirumurugak kirupaanandha vaariyaar
Publishers: T. Arulnandhi, 107, Chingannachchetti Street, Chindhadhirippettai, Chennai 600002
thiruththalaN^gaL varalARu (1990)
Book on the temples sung by the four samayak kuravargaL
vidvan S. Balasaranathan
Dr. u.ve. Saminadha iyer Nul Nilayam, Besant Nagar, Chennai 600 090.
thirumuRaith thiruththalaN^gaL (1995)
Book on the temples sung by the four samayak kuravargaL
pu.mA. Jayasenthilnathan
Thamiz Nilayam, A R R Complex, 141 Usman Road, T Nagar, Chennai 600 017.
thEvAra aruLmuRaith thirattu (1987)
Book on the original collection by umApathi shivaAchAriyAr on the shaiva sidhdhanthic stages described in thEvAram
kA. ma. KannappanAr
Annapurna padhippagam, Thirupanandal, Thanjavur Dt., TamilNadu 612 504.
chivanaruT chelvar (1981)
periya purANam in simple prose
thirumuruga krupAnandha vAriyAr
vAnadhi padhippagam, T Nagar, Chennai 600 017.
kun^dhavaiyin kalaik kOyilkaL (Jul 1994)
Deatils on the nice temples built by the princess kundhavai in the town rAjarAjapuram
muththu. EththirAjan, mA. Chandramurthi
Sekar publicaitons, 66/1, Periyar Street, M G R Nagar, Chennai 600 078
shivAlayaN^gaL - indhiyAvilum appAlum, vol I, II, III, IV, V.
thousands of temples have been mentioned with small notes on each.
pa. sambandha mudhaliyaar
Ratnavilas publishers, Chennai
siththAntha saiva vinA viDai (1985)
Shaiva Sidhdhantha FAQ
ku. thirunyAnasambandhasAmi piLLai
Dharumapura Adheenam, Mayiladuthurai, Tamil Nadu, 609 001
abithAna cin^thAmaNi (1899)
Encyclopedia of tamil literature - describing many of the terms/names used in Hinduism and in general
A. ciN^gAravElu mudhaliyAr
Asian Educational Services, 5 Sriramapuram First Street, Chennai, Tamil Nadu, 600 014 Ph:826 5040

Links on books

Who knows the Lord of divines, the Perfect One !
When known read, listen and feel.
One who read and felt stand upraised !!

Back to Saiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivism Home Page