mAhEshvara mUrtam

According to Shaiva Sidhdhaantha the God is formless (arUpa) . But for the salvation of lives He took the form of liN^gam - meaning symbol (arUpa rUpa). liN^gam< can be considered both as form as well as formless symbol. This mUrti is called sadA shiva mUrti. From the SadhA Shiva mUrti, for the benefit of lives God took a lot of forms which are called mAhEshwara mUrtis. There are twenty five MAhEshwara mUrtis (Some say there are more). Some of these mUrtis are bhOga mUrtis, usually with Shakthi like R^ishabArUdar, or yOga mUrtis, sitting in one of the yOga postures without Shakthi in the side like dakshiNAmUrti, or vEga mUrtis, in the state of destruction like kAlAri. Usually in the temples, SadhA Shiva mUrthi (Shiva liN^gam ) will be in the Sanctum Sanctorum. The mAhEshwara mUrhtis will be in the Praahaaram. (Outside the Sanctum Sanctorum). There are some nice Sanskrit dhyAna shlokas that praise these mUrtis. The English translation of them (with the help of Sree Hari) and some information is given for that corresponding mUrti name here.

 1. bhikshAtanar
 2. kAmAri
 3. kAlAri
 4. kalyANa su.ndarar
 5. R^ishabhArUDhar
 6. cha.ndra shEkharar
 7. umA mahEshvarar
 8. naTarAjar
 9. tripurA.ntakar
 10. jala.ndharAri
 11. gajasa.mhAra mUrti (mAtaN^gAri)
 12. karALar (vIrabhadrar)
 13. sha.nkara nArAyaNar
 14. ardha nArIshvarar
 15. kirAtar
 16. ka.nkALar
 17. chaNdEshAnugrahar
 18. chakra pradar
 19. saha umA ska.ndar (sOmAska.ndhar)
 20. Eka pAdar
 21. gajamukhAnugrahar (vighnEshAnugrahar)
 22. dakshiNA mUrti
 23. nIlakaNThar
 24. li.ngOdbhavar
 25. sukAsanar

Back to Saiva Sidhdhantha Home Page